300 "" 03 2017 ., .

N
Homologation

.
1
2

()
16 198048 Nikulin Oleksandr 1962 Sumy Ukraine 4:00 7:09 13:36 17:40 13:40   1
20 198046 Kniaziev Denys 1981 Shostka Ukraine 4:00 7:11 13:40 17:40 13:40 2
21 198047 Remnov Bohdan 1994 Shostka Ukraine 4:00 7:11 13:39 17:40 13:40 3
33 198049 Moroz Maryna 1972 Sumy Ukraine 4:00 7:08 14:16 19:27 15:27   4
35 198050 Zabolotnyi Viacheslav 1980 Sumy Ukraine 4:00 7:08 14:16 19:27 15:27   5
8 198051 Piddubnyi Ruslan 1977 Sumy Ukraine 4:00 7:09 14:53 19:49 15:49   6
9 198052 Khvostyk Henadiy 1966 Sumy Ukraine 4:00 7:08 14:49 20:19 16:19   7
1 198053 Hryshyn Henadiy 1969 Sumy Ukraine 4:00 7:13 14:44 20:20 16:20   8
10 198054 Kovalenko Yevhenii 1980 Sumy Ukraine 4:00 7:09 14:53 20:21 16:21   9
12 198055 Puhach Volodymyr 1961 Sumy Ukraine 4:00 7:21 14:54 20:22 16:22   10
22 198056 Radonov Oleksii 1981 Sumy Ukraine 4:00 7:12 14:53 20:39 16:39   11
6 198057 Lytochenko Dmytro 1985 Sumy Ukraine 4:00 7:08 14:50 20:48 16:48   12
7 198058 BOZHENKO Mykola 1970 Sumy Ukraine 4:00 7:28 15:43 20:57 16:57   13
4 198059 Mokrenko Oleksandr 1985 Sumy Ukraine 4:00 7:36 15:42 21:11 17:11   14
11 198060 Kovalchuk Andriy 1989 Gluhiv Ukraine 4:00 7:35 15:48 21:52 17:52 15
15 198061 Bieliavskyi Andrii 1985 Shostka Ukraine 4:00 7:54 16:16 21:53 17:53 16
14 198062 Sidorova Tatyana 1991 Shostka Ukraine 4:00 7:54 16:16 21:53 17:53 17
13 198063 Sevidov Sergiy 1985 Gluhiv Ukraine 4:00 7:34 15:50 21:55 17:55   18
5 198064 Melnyk Aleksandr 1986 Sumy Ukraine 4:00 7:32 17:28 23:18 19:18   19
19 198065 Usenko Andrii 1983 Sumy Ukraine 4:00 7:54 17:33 23:56 19:56   20
34 198066 Savchenko Serhii 1983 Sumy Ukraine 4:00 7:57 17:33 23:56 19:56   21